Choď na obsah Choď na menu

-ústavu z roku 1920 prijalo Národné zhromaždenie, ktoré sa stalo ústavodarným

 zhromaždením

-bol vytvorený ústavný výbor, ktorý sa skladal zo zástupcov všetkých politických strán

 zastúpených v parlamente

- concept ústavy sa vypracoval na ministerstve vnútra

-plénum ústavného výboru začalo rokovať o ústave 8.1.1920 a rokovalo takmer 2 mesiace

-27.2.1920 sa začala ústava prerokovaváť v pléne dočasného NZ a bolo zavŕšené prijatím

 preambuly, uvodzovacieho zákona, Ústavnej listiny a Ďalších s ústavou súvisiacich zákonov

-úvod ústavy bol zostavený podľa vzoru americkej ústavy a vyjadroval jednotný

 československý národ

-zmena alebo doplnenie ústavy bolo možné len 3/5 väčšinou všetkých poslancov oboch

 komôr

-ústava sad á charakterizovať ako tuhá, právna, písaná, fiktívna

-ústavná listina bola rozčlenená do 6-tich hláv

I.hlava: všeobecné ustanovenia

              zákl. ústavné princípy: demokratický štát, moc pochádza

              z ľudu, územie ČSR je možné meniť len ústavným zákonom, postavenie

              Podkarpatskej Rusi a štátne symboly

II.hlava:zákonodarná moc

              má ju NZ 2-komorové. Horná komora-Senát (150 členov,

              Volených na 8 rokov, aktívne volebné právo 26,pasívne 45) Senát mal

              kontrolovať dolnú snemovňu (300 členov, volených na 6 rokov, aktívne volebné

              právo 21, pasívne 30 rokov)

              Systém pomerného zastúpenia, mal pluralitu pol. strán

III.hlava:vládna a výkonná moc

                President: volený na 7 rokov, volil ho parlament 3/5 väčšinou oboch komôr,

                Veková hranica 35 rokov, jedna osoba nemôže byť viac ako 2x po sebe

                Vláda: fungovali koaličné vlády. Vedľa prezidenta a vlády bol ešte jeden

                Výkonný organ a to Najvyšší kontrolný úrad

IV.hlava:sudcovská moc

                Súdy boli recipované z Rakúsko-Uhorska, práce na jednotnej súdnej sústave.

                Boli obsiahnuté zakladné princípy ako nezávislosť súdov

V.hlava:práva a slobody občanov

              Zákl. práva a slobody občanov: vymedzené tradične,ale nezaradzovali sa medzi ne

              Práva sociálneho charakteru. Občania mali len jednu povinnosť-obraňovať štát.

VI.hlava:práva národov,národnostných a rasových menšín 

                rešpektovanie jazyka a školstva národnostných menšín

Najvyššie orgány podľa ústavy z roku 1920:         

NZ, president,vláda a tzv. päťka

NZ-          najvyšší organ štátnej moci

President-bol nositeľom časti vládnej a výkonnej moci

Vláda-     bola najdôležitejšou zložkou štátneho aparátu

Päťka-     mimoústavný faktický organ