Choď na obsah Choď na menu

Na vytvorení ČS republiky sa významnou mierou podieľal zahraničný odboj vedený T. G. Masarykom. Vo februári 1916 sa v Paríži konštituovala Česká národná rada, ktorá bola neskoršie premenovaná na Československú národnú radu, ako vrcholný autoritatívny orgán čs. zahraničnej emigrácie. Jej predsedom bol T. G. Masaryk, podpredsedom J. Dürich, generálnym tajomníkom E. Beneš a zástupcom Slovákov M. R. Štefánik. V Rusku a v USA boli zriadene odbočky NR. Nastalo obdobie intenzívnej propagačnej činnosti, nadväzovanie politicko – diplomatických kontaktov s dohodovými štátnikmi a organizačné prípravy na vojenské zapojenie vojnových zajatcov – Čechov a Slovákov v dohodových armádach. Hlavná úloha ČSNR spočívala v presviedčaní predstaviteľov dohodových mocností o nevyhnutnosti rozbitia Rakúsko – Uhorska a vytvorenia samostatného ČS štátu, pretože dohodové štáty stáli v tomto období ešte na stanovisku zachovania habsbur. monarchie.