Choď na obsah Choď na menu

- Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska –regionálny vládny orgán

- Zákon č. 64/1918 Zb. zakotvil:

1.                  rozpustenie miestnych a obecných výborov a prechod ich pôsobnosti na komisie vymenované zmocnencom vlády

2.                  predbežné ponechanie štátnych, samosprávnych úradníkov a zamestnancov na ich miestach, ak zložia sľub ČSR

3.                  udelenie plnej moci jednému z členov vlády za účelom zabezpečenia riadneho chodu štátneho života na Slovensku

-sídlom ministra s plnou mocou pre správu Slovenska bola Bratislava

-ministrom s plnou mocou sa stal Vavro Šrobár

-kompetencie tohto ministra boli na rozdiel od iných obmedzené predovšetkým územne

-kompetencie ministra neboli v zákone stanovené, čo mu poskytovalo v podstate

 neobmedzenú právomoc na uskutočňovanie všetkých opatrení na udržanie poriadku,

 konsolidovani pomerov a na zabezpečenie riadneho štátneho života

-Jeho hlavnou úlohou bolo podriadenie správneho a súdneho aparátu bývalého Uhorska  

  vytlačenie maďarského vojska zo Slovenska (čo sa podarilo 20.1.1919)

-prostredníctvom svojich  14-tich vládnych referentov minister zasahoval do všetkých

 rezortov na území Slovenska

-svojimi nariadeniami mohol minister suplovať činnosť prakticky všetkých ostatných

 ministerstiev

-nariadenia ministra s plnou mocou pre správu Slovenska vychádzali v osobitnej zbierke

 Úradné noviny

-zreorganizoval aj municipálne a obecné samosprávy a nariadením č.6/1918 Zb. zrušil   

 národné rady, národné výbory a 20.1.1919 aj SNR

-ministerstvo fungovalo až do roku 1927, ale postupne sa dostávalo pod stále väčšiu

 závislosť od  ústredných orgánov a strácalo význam