Choď na obsah Choď na menu

-parížska mierova konferencia sa uskutočnila v dňoch 18.-21. januára 1920

-ČSR na jednaniach v Paríži zastupovali ministerský predseda K. Kramář

 a minister zahraničných vecí E. Beneš

-československé požiadavky boli predložené Rade desiatich vo forme siedmych

 memoránd a ich obsah obhajovala československá delegácia (Kramář, Beneš)

-žiadali územie Čiech, Moravy a Sliezska, celé územie Slovenska s hranicou na

 pravom brehu Dunaja, na juhovýchode  južné úpätia pohorí Matra, Bug a Tokajské vrchy

 a ďalej až cez južnú hranicu Podkarpatskej Rusi

zmluvy, v ktorých boli vymedzené československé hranice:

-trasu hraníc s Nemeckom určila Versaillská mierová zmluva, na jej základe pripadlo

 ČSR Hlučínsko

-hranice s Rakúskom boli vymedzené v Saint-germainskej mierovej zmluve

-hranice s Maďarskom určila Trianonská mierová zmluva, pripojila tzv. Bratislavské

 predmostie (Petržalka)

-hranice s Rumunskom a Poľskom stanovila tzv. Sévreská zmluva o hraniciach

-najproblémovejšou sa stala hranica s Poľskom, kde spor prerástol na konci januára 1919

 do ozbrojeného konfliktu, skončil sa až určením novej demarkačnej čiary

-nakoniec sa štáty rozhodli riešiť problem hraníc prostredníctvom osobitných zmlúv

 o úprave právnych vzťahov na štátnych hraniciach (hraničné štatúty)